Tuesday, April 30, 2013

Upside down

bpâai kĭan wâa

"ga-ru-naa ror-sák-krûu kâ  pa-nák-ngaan bpai hôrng-náam kòrp-kun kâ" 

้ายเขียนว่า 

"กรุณารอสักครู่ค่ะ พนักงานไปห้องน้ำ ขอบคุณค่ะ"

káo rêep mâak gôr leri dtìt bpâai glàp hŭa


เขารีบมาก ก็เลยติดป้ายกลับหัวVocabulary  

กลับหัว          (glàp hŭa)           upside down

ป้าย              (bpâai)               sign
เขียน                 (kĭan)               to write
ว่า                (wâa)                 that

กรุณา            (ga-ru-naa)         please
รอสักครู่         (
ror-sák-krûu)      wait a minute

ค่ะ                ()                      polite particle
                                            [female speaker]


พนักงาน        (pa-nák-ngaan)       staff,employee
ไป                    (bpai)                 to go
ห้องน้ำ          (hôrng-náam)      toilet,restroom,bathroom

ขอบคุณ         (kòrp-kun)          thank you
รีบ                (rêep)               be in a hurry

มาก              (mâak)               very much,very

ก็เลย             (gôr leri)               so,therefore

ติด               (dtìt)                  to stick


Do you know the meaning?

Click here to listen and get the answer

1 comment: