Tuesday, May 14, 2013

Hug

hâi aa-hăan cháang
ให้อาหารช้าง

doon cháang gòrt

โดนช้างกอด

cháang gòrt nâen mâak


ช้างกอดแน่นมาก
Vocabulary  

ให้             (hâi)              to give

อาหาร        (aa-hăan)       food
ช้าง               (
cháang)        elephant
โดน           (doon)           (used in passive voice)

กอด           (gòrt)             to hug
แน่น           (
nâen)           tight

มาก           (mâak)           very much,veryDo you know the meaning of these sentences?

Click here to listen and get the answer

1 comment: