Thursday, June 20, 2013

Have you seen this movie yet?
túk wan-pút

dtŭa năng kâe nèung-rói bàat ang


ทุกวันพุธ ตั๋วหนังแค่หนึ่งร้อยบาทเอง

kun duu năng rêuang née (láeo) réu-yang


คุณดูหนังเรื่องนี้(แล้ว)รึยังVocabulary  

ทุก              (túk)             every

วันพุธ           (wan-pút)      wednesday
ตั๋ว                  (dtŭa)           ticket
หนัง             (năng)           movie

แค่...เอง       (kâe..ang)      just only
หนึ่งร้อย        (nèung-rói)     100

บาท             (bàat)            Thai currency


ดู                (duu)            to see , to watch

เรื่อง            (rêuang)         story,topic,
                                      classifier for story,movie

นี้                    (née)             this
แล้ว             (láeo)            already

รึยัง             (réu-yang)      question particle[or not yet]


Do you know the meaning of these sentences?

Click here to listen and get the answer

1 comment: