Thursday, July 25, 2013

strong

A park at Sa-mut-pra-gaan
tâa yàak kăeng-raeng
dtôrng òrk-gam-lang-gaai

ถ้าอยากแข็งแรงต้องออกกำลังกาย

kèe jàk-gra-yaan tam-hâi râang-gaai kăeng-raeng


ขี่จักรยานทำให้ร่างกายแข็งแรงVocabulary  

ถ้า                (tâa)                      if

อยาก             (yàak)                   to want
                                                [to be something]
แข็งแรง             (kăeng-raeng)         strong
ต้อง               (dtôrng)                must,have to

ออกกำลังกาย   (òrk-gam-lang-gaai) to exercise
ขี่                  (
kèe)                     to ride

จักรยาน          (jàk-gra-yaan)         bicycle

ทำให้             (tam-hâi)               to make

ร่างกาย          (râang-gaai)            body


Do you know the meaning of these sentences?

Click here to listen and get the answer

2 comments: