Friday, August 23, 2013

I am old now.
T-shirt in Department store
yàa tíng guu   guu gàe láeo
อย่าทิ้งกู  กูแก่แล้ว (impolite sentence)yàa tíng pŏm   pŏm gàe láeo

อย่าทิ้งผม  ผมแก่แล้ว (polite sentence)
(male speaker)