Saturday, April 6, 2013

Sleepy


 
Kyoto city zoo Japan


mêua-keun-née norn mâi-kôri làp

wan-née gôr-leri ngûang mâak mâak

เมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับ

วันนี้ก็เลยง่วงมากๆ


Vocabulary  

เมื่อคืนนี้        (mêua-keun-née)    last night
นอน             (norn)                 to lie down,to sleep
หลับ                 (làp)                   to sleep

นอนหลับ       (norn-làp)            to sleep
ไม่ค่อย          (mâi-kôri)             not really,not so much
วันนี้             (wan-née)                today
ก็เลย            (gôr-leri)                    so
ง่วง              (ngûang)              sleepy
มาก              (mâak)                very,so


Do you know the meaning?

Click here to listen and get the answer

1 comment: