Friday, April 19, 2013

Heaven


Asiatique The riverfront   Bangkoknâng ching-cháa sa-wăn

rúu-sèuk mĕuan dâai kêun sa-wăn

นั่งชิงช้าสวรรค์รู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์
Vocabulary  

นั่ง            (nâng)                   to sit
ชิงช้า         (ching-cháa)           swing
สวรรค์          (sa-wăn)                heaven ,paradise
ชิงช้าสวรรค์ (ching-cháa sa-wăn) ferris wheel

รู้สึก           (rúu-sèuk)              to feel
เหมือน       (
mĕuan)                 like,same
ได้            (dâai)      to have a chance to do something
ขึ้น            (kêun)                            to go up,up

Do you know the meaning?

Click here to listen and get the answer2 comments: