Saturday, March 30, 2013

nice night view

Kobe Japan

bpra-táp jai wiu kŏrng têe-nêe mâak

ประทับใจวิวของที่นี่มาก
dtorn-yen maa wîng òrk-gam-lang-gaai

dtorn-glaang-keun nâng chom wiu


ตอนเย็นมาวิ่งออกกำลังกาย

ตอนกลางคืนนั่งชมวิว


Vocabulary  

ระทับใจ        (bpra-táp jai)    to be impressed
วิว                 (wiu)             view,landscape,panorama
ของ                   (kŏrng)           of

ที่นี่               (têe-nêe)         here
มาก              (mâak)           very much,very,so
ตอนเย็น         (dtorn-yen)        in the evening
มา                (maa)                  to come
วิ่ง                (wîng)             to run

ออกกำลังกาย  (òrk-gam-lang-gaai)        to exercise

ตอนกลางคืน   (dtorn glaang-keun)     at night


นั่ง               (nâng)              to sit

ชม               (chom)            to watch,to look,to see


Do you know the meaning?

Click here to listen and get the answer

1 comment: