Monday, March 11, 2013

MostHua suan temple Chachengsao Thailand
bòot sa-dten-làyt têe yài têe-sùt nai lôok
          
โบสถ์สเตนเลสที่ใหญ่ที่สุดในโลกpêrng sâang sèt mêua sŏrng bpee têe-láeo

เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

tâa duu-lae hâi dee ja mee aa-yú tĕung
nèung-pan bpee


ถ้าดูแลให้ดีจะมีอายุถึง 1000 ปี

Vocabulary  
โบสถ์          (bòot)       ordination hall
                                [It's the place where monk's
                                ceremonies take place.]

  

สเตนเลส     (sa-dten-làyt)   stainless steel     
ที่                
(
têe)              where,who,that,which
                                      [relative pronoun]

ใหญ่           (yài)              big,large,great
ที่สุด           (têe-sùt)       most
ใน             (nai)                 in
โลก           (lôok)                  world
เพิ่ง            (pêrng)           just
สร้าง          (sâang)           to build
เสร็จ           (sèt)              finish
เมื่อ            (mêua)           at,when
สอง           (sŏrng)              2
ปี              (bpee)            year
ที่แล้ว         (têe-láeo)        ago
ถ้า             (tâa )              if
ดูแล           (duu-lae)       to take care,to look after
ให้ดี           (hâi dee)        well [adverb]
จะ              (ja)                 will
มี               (mee)            to have
อายุ           (aa-yú)           age
ถึง             (tĕung)           to
หนึ่งพัน      (nèung-pan)     100


Do you know the meaning of these sentences?

click here to listen and get the answer

Which temples have you been to in Thailand?

1 comment: