Tuesday, March 19, 2013

It's too big.

Kobe Japan


yàak séu bpây bai née   dtàe kít wâa man yài gern-bpai ná

อยากซื้อเป้ใบนี้  แต่คิดว่ามันใหญ่เกินไปนะ


Vocabulary
  

อยาก      (yàak )     to want [to do something]
ื้อ         (séu)        to buy   
ป้             (bpây)      backpack,rucksack

          (bai)              classifier for bag

นี้           (née)              this
เป้ใบนี้     (bpây bai néethis racksack
แต่          (dtàe)                  but
คิด          (kít)               to think

ว่า           (wâa)             [to think]that

มัน          (man)             it

ใหญ่        (yài)               big,large
เกินไป      (gern-bpai)      too,too much
นะ           ()               used to emphasize sentence
Do you know the meaning of these sentences?

click here to listen and get the answer

1 comment: